تیم نمک

Namak Team

علی رحیمی

CEO / SOFTWARE

محمدمهدی عبدالرحیمی

CTO / STRUCTURE

عرفان قائم‌مقامی

ELECTRONIC / TELECOM

ملیکا ایل‌خانی

BUSINESS / EDUCATION